Ankebut Group İnternational - Bilişim Sistemleri

Ankebut Group İnternational 


BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Bilişim sistemleri, adeta devrim niteliğindeki gelişmesiyle, insanlık belki de bugüne kadar olmadığı kadar büyük bir değişim yaşamış ve bunu günlük hayatında birebir hissetmiştir. Nitekim insanlığın atom çağından sonra bilişim çağına girdiği ve bunun da “bilişim devrimi” yoluyla gerçekleştiğini ifade edilmektedir. İlerleyen yıllarda da bu gelişmenin artan bir hızla devam edeceğinden kuşku duyulmamaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen araştırmalar bugüne kadar yaşanan gelişmeleri ve bu düşüncemizi haklı çıkarmıştır. Bu ilerleme o kadar hızlı olmaktadır ki iki yıl öncesinin son teknoloji harikası bilgisayarı, günümüzde hantal bir makine haline dönüşmektedir. Bugünün teknoloji cihazları da iki yıl sonra aynı şekilde görüleceklerdir. Bu gelişim hızı ürkütücü olarak nitelendirilir. Alt paragraflarda en iyi bilişim firması olan firmamızın açıklayıcı tanımlarını bulabilirsiniz.

Niceliksel ve niteliksel olarak eskiden yalnızca insanlara özgü olarak kabul edilen birçok eylem ve işlem, bugün insanların erişemeyeceği hız ve doğruluk oranıyla bilgisayarlar tarafından geliştirilmektedir. Bu durum bilgisayarların insanın var olduğu her yere ve her işe girmesini sağlamıştır. Giderek insanın günlük hayatında önemli bir yer tutan birçok işi kolaylaştıran bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler neticesinde zamanla hukuksal sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle elektronik ticaretin gelişmesi ve klasik hukuk kurallarının bu alana uygulanmaması yeni düzenlemeleri acil bir gereklilik haline getirmiştir. Bu gereklilik madalyonun bir yüzü,bireylerle devlet (idare-kamu hizmetleri) arasındaki hukuk kurallarıyla düzenleme altına alınacak durumu içermektedir. Nitekim yeni Türk Borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu ve hukuk mahkemesi Kanunu’nda hem elektronik ticaret ile ilgili hususlara, hem de bilişim sistemleri çeşitli hukuki işletme, işlemlerde kullanılmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin çok çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Diğer yandan devletler hukukları oluşturan bilişim firmalarının sistemleri ile çalışmakta, bunun için e-Devlet, vatandaşlık numarası ya da UYAP gibi projeler oluşturulmakta ve bunlar günlük yaşamın içine sokulmaktadır. Böylelikle devlet vatandaşlarla olan etkileşimini bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirdiği gibi birçok kamu hizmetini de bu yolla sağlamaktadır. Ankebut Group İnternational olarak gerek hukuki gerekse teknik olarak sizlere her türlü desteği kesintisiz bir şekilde vermekteyiz. Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında bireyler değil, yeni bir kavram olarak bilişim toplumu yer almaktadır. Sanayi devriminden sonra meydana gelen ekonomik, politik ve toplumsal yapılardaki değişmeler, teknoloji buluşların önünü açmış, teknolojik gelişmenin oluşturduğu ‘bilişim devrimi’ sonucunda da yeni bir süreç başlatmıştır. Bilişim devrimi olarak adlandırılan bu sürecin en önemli nesneleri, bilişim sistemleri ve bilginin sınır tanımaksızın en hızlı şekilde aktarıldığı veri iletim ağlarıdır. Bu alan içerisinde kullanımı en kolay, en ucuz ve en yaygın olanı ise internet sayfalarıdır. Bu sürecin önemli ve temel niteliği; istek bilgisinin sınırsızca paylaşılmasıdır. Günümüzde bilgiye sahip olmak, bireyin ve toplumun varlığını sürdürmesinin temel şartıdır. Dolayısıyla bu sürece ayak uyduran toplumlar ve siyasal yapılar varlıklarını sürdürürlerken, eski yapılarını değiştirmekte direnenler önce çağın gerisinde kalacaklar sonra tarih sahnesinden yok olup gideceklerdir. Bunun önemli bir örneğini ise öncesinde Arap Baharı adıyla tüm dünyayı yutturulmak istenen ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki ülkelerde yönetimlerin el değiştirmeye zorlaması sürecinde yaşananlar oluşturmaktadır. Önce Tunus’ta başlayan sonra Mısır ve Libya’ya sıçrayan ve son olarak Suriye’de bir iç savaşa dönüşen bu harekette, insanların birleşip eylem yapmalarında ve haberleşmelerinde bilişim devriminin çıktısı olan sosyal medyanın gücü ve etkisi yansınamayacak bir gerçektir. Görüldüğü üzere siyasal rejimler bilişim sistemi devrimine ayak uyduramadığı veya bunun etkisini anlamadığı için yıkılmak durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla ‘sosyal medya’ artık yadsınmayacak bir çekim merkezi ve sosyal bir güçtür. Oluşumunu ise bilişim sistemlerinin ve sanal ağların varlığına, yaygınlığına ve erişilebilirliğine borçludur. Bunun ileri ucunu ise ‘siber terör’ oluşturmaktadır.

Bilişim devrimi, terörizmin de çehresini değiştirmiştir. Bu değişiklik kendisini 2001 yılında ikiz kulelere yapılan saldırıya hazırlık aşamasında uçak kullanımının öğrenilmesi, terörizmin finansmanı gibi konularda gösterdiği gibi doğrudan bilişim sistemleri ve internet sistemlerine yapılan saldırılarla da kendisini göstermektedir. Hatta ulus devletlerin dahi kendilerine düşman gördükleri, diğer ulus devletlerin istemedikleri projelerini durdurmak amacıyla bilişim sistemlerine siber saldırılar düzenledikleri görülmektedir. Bu listeyi daha epeyce uzatmak mümkündür. Bilişim devrimi sonucu oluşan bu yeni süreç, hukuksal açıdan da yeni düzenlemeleri gerektirmektedir. Hukuksal kavramlar, ilişkiler ve kurallar bu yeni süreçte bilişim çağına uygun olarak yeniden yorumlanmalı ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra bu düzenlemeleri yapacak olanlar konuyu iyi derecede bilmeli ve ileri görüşlü olmalıdır. Ayrıca hukuksal araçların da bilişim çağının hızına ayak uydurabilecek hız ve işleyişte olmaları gerekmektedir. İnsanlık tarihindeki her yenilikte olduğu gibi bilişim devriminin en önemli ürünü olan bilgisayarlar ve bunun üst kavramı bilişim sistemleri de yaygınlaşmasıyla birlikte kötüye kullanılmaya başlanmış, bir süre sonra bunlar aracılığıyla işlenebilir hale gelmiş ve hayatın her alanında yoğun şekilde bilgisayar kullanımı yeni suç işleme modellerini ortaya çıkarmıştır. Bundan bir yüzyıl önce bilgisayar diye bir sözcük daha hiç bilinmez iken bugün artık bilgisayarlarla gerçekleştirilen işlemler hukuksal düzenlemelere konu olmaktadır. Bu hukuksal düzenleme çalışmaları açısından süratle hareket edilmesi, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ulusal ekonomileri ve bilim ve teknoloji sayesinde hayata geçirme istemleri ile orantılı olmaktadır. Az gelişmiş ülkelere olduğu gibi bilimsel gelişmeleri geriden takip eden yerlerde bu faaliyetler ancak son yıllarda hız kazanmıştır. Bilişim alanındaki yasama faaliyetleri ve hukuki düzenlemeler için pek çok ülkede geç kalınmış olsa da bilgisayarların bu kadar kısa sürede insan yaşamına girmesi ve bu konuda hukuki düzenlemelere gidilerek yeni bir hukuksal alanın ortaya çıkmış olması, genellikle tutucu olarak gösterilen hukukun ve hukukçuların ilerici ve çağdaş bir adımıdır. Nitekim bugün gelinen aşama itibariyle genel anlamda özel hukuk, idare hukuku ve ceza hukuku düzenlemelerinin de bilişim sistemlerine ilişkin bir düzenlemeye yer vermeyen ülke hemen hemen yok gibidir. Özellikle Türkiye olarak sıkı sosyal, kültürel ve ticari ilişkide bulunduğumuz, çeşitli uluslararası kuruluşta birlikte yer aldığımız ve uluslararası sözleşmelere birlikte imza attığımız hemen her ülkede buna ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. Türkiye’de bu konu biraz geç ele alınmış ancak yaygın şekilde kurumsal ve kişisel bilgisayar kullanımının ülkemize geç gelmesi ve buna paralel olarak çok sayıda bilişim suçu olarak adlandırılan olayların işlenmemesi en azında bilişim devriminin başlangıcında ceza hukuku açısından büyük sorunlara yol açmamıştır. Ancak yasa koyucu bu alandaki açıklığı hissederek 765 sayılı ETCK’ya yeni bir bap eklemek suretiyle bilişim suçlarını mevzuata dahil etmiştir. 1994 sonrası kişisel bilgisayar kullanımının, kredi kartı ve banka kartı kullanımının ve internet siteleri ülkemizde hızla yaygınlaşması bu alanlardaki ihlalleri arttırmış, çok kısa bir zaman içerisinde yeni konulan hükümler eksik oldukları gerekçesiyle eleştirilir hale gelmiş ve hazırlanan TCK tasarılarında bu alandaki düzenlemelerde değişikliğe gidilmiştir. Sonuçta 765 sayılı TCK’nın yerine yürürlüğe konulan 5237 sayılı yeni TCK’da da bilişim suçlarında geniş şekilde yer verilmiş ve düzenleme yapılırken bu konudaki eleştirilerin bir bölümü dikkate alınmıştır. Sonrasında bunu 5651 Sayılı kısaca İnternet sayfası Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun izlemiştir. Ayrıca yeni sayılabilecek bu hukuksal düzenlenmelerde de çeşitli eksiklikler ve hatalar bulunmaktadır. İşte bu çalışmamızda bir bütün halinde, içerisinde çok sayıda hukuk disiplinini barındıran, daha doğrusu bunların bir kesişim kümesi olan bilişim hukukunun ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile olan ilişkisi incelemeye çalıştık. Çalışmamızda özellikle Türk Ceza Hukuku’nda bilişim suçlarına ilişkin yapılan düzenlemelere yer verdik. Bu bağlamda çalışmamızda 5237 sayılı TCK’nın 135, 136, 138, 243, 244 ve 245., FSEK’in 71, 72. ve EİK’nın 16. ve 17. maddelerinde bilişim suçlarına ilişkin yapılan düzenlemelerde, 5651 sayılı Yasada yer alan düzenlemelere ve 5271 sayılı CMK’nın 134. maddesindeki düzenlemeye ilişkin açıklamalara geniş biçimde yer verdik. Ankebut Mühendislik Türkiye’nin her noktasına kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sağlamaktadır. Bunların yanı sıra hem bilişim ceza hukukunun geldiği aşamanın daha iyi anlaşılabilmesi ve hem de TCK’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen bazı durumlarda eski TCK hükümlerinin de uygulanması veya en azından karşılaştırılması gerektiği için 765 sayılı eski TCK’nın 525 a, b, c, d bedenlerinde yer alan bilişim suçu tiplerine firma olarak öğrenmek için önemli bir yer verdik. Ancak hemen belirtmeliyiz ki aradan geçen zaman içinde özellikle suç teorisine ilişkin bilgilerimizde ve buna bağlı olarak ceza hukukunu algılayışımızda köklü değişiklikler oldu. 765 sayılı TCK zamanında geçerli olan suç teorisi ile şimdiki suç teorisi ve bunun saç tiplerine yansıması arasındaki farkların daha iyi ortaya konulmasını sağlamaya çalıştık. Öncelikle konunun anlaşılır kılınması için terim sorunu ve çalışmalarda tercih edilecek terim belirtildikten sonra, bilgisayarın tanımı ve bilgisayarı oluşturan ana parçalar tanıtılmıştır. Bundan sonra bugün için en çok kullanılan veri iletim ağı olan ve dolayısıyla üzerine en çok bilişim suçu işlenen sanal alan durumunda bulunan internet sayfaları tanımlanmakta ve teknik yapısı ile yönetim biçimi kısaca açıklanmıştır. Özellikle 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen on yıllık zaman dilimi içinde verilen hemen tüm dikkati çeken ve önemli Yargıtay karalarının konuları hakkında bilgi sahibi olmaya ve konulara hakim olmaya özen gösterilmiştir.  Ankebut Mühendislik Türkiye’nin 81 ilinde kesintisiz bir hizmet vermektedir.


Adana ,Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İ Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahraman Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Adana Merkez, Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık, Adıyaman Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Afyon Merkez, Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa (Sincanlı), Sultandağı, Şuhut, Ağrı merkez, Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak, Amasya merkez, Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova, Ankara Merkez, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Kalecik, Kahraman Kazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Artvin Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Murgul, Şavşat, Yusufeli, Aydın merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenihisar (Didim), Yenipazar, Balıkesir Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk, Balıkesir Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar, Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu, Bitlis merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan, Bolu merkez, Dörtdivan,  Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Burdur merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova, Bursa merkez, Osmangazi, Nilüfer, Büyükorhan, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Çanakkale merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice, Çankırı merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı, Çorum merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ, Denizli merkez, Acıpayam, Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas, Diyarbakır merkez, Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Edirne merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü, Elazığ merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice, Erzincan merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü, Erzurum merkez, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere, Eskişehir merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıçcık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, Gaziantep merkez, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkâmil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Yavuzeli, Giresun merkez, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere, Gümüşhane merkez, Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova, Hatay merkez, Altınözü, Antakya, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Isparta merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç, Yenişarbademli, Mersin merkez, içel merkez, Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus, İstanbul merkez, Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, İzmir merkez, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Şirinyer, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Urla, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire, Kars merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz, Kastamonu merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya, Kayseri merkez, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar, Kırklareli merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize, Kırşehir merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur, Kocaeli merkez, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, İzmit, Körfez, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Konya merkez, Karatay, Meram, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak, Kütahya merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane, Tavşanlı, Malatya merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt, Manisa merkez, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, Kahramanmaraş merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu, Mardin merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli, Muğla merkez, Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, Ula, Yatağan, Muş merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto, Nevşehir merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp, Niğde merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla, Ordu merkez, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye, Rize merkez, Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, İyidere, Kalkandere, Pazar, Sakarya merkez, Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Geyve, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Taraklı, Samsun merkez, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent, Siirt merkez, Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Sinop merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli, Sivas merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara, Tekirdağ merkez, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Tokat merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile, Trabzon merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü (Şarli), Çarşıbaşı (İskefiye), Çaykara (Kadahor), Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı (Goneşara), Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı (Ağasar), Tonya, Vakfıkebir (Fol), Yomra, Tunceli merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür, Şanlıurfa merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Uşak merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey, Van merkez, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Yozgat merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Zonguldak merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Aksaray merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Bayburt merkez, Aydıntepe, Demirözü, Karaman merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Kırıkkale merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan, Batman merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason, Şırnak merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere, Bartın merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus, Ardahan merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof, Iğdır merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca, Yalova merkez, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Karabük merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Karabük merkez, Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, Yenice, Kilis merkez, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Osmaniye merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas, Toprakkale, Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca

One Comment

Comments are closed.