BİLİŞİM SUÇLARININ EKONOMİK BOYUTU

Ankebut Group International


Bilişim Suçlarının Ekonomik Hukuku

Kişilerin bireysel çabaları sonucu meydana gelen ve ekonomik bir büyüklüğe sahip olan değerler bir yandan ekonomik çark içinde bireysel veya toplumsal ihtiyaçları giderirken, diğer yandan da üretilen mala ve ekonomik çarkın sonuçlarına göre borç ilişkileri ve haklar doğurmaktadır. Ekonomik sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır. Bunun için de etkin bir hukuk sisteminin varlığı ve ekonomik hayata uygun hukuk kurallarının hazırlanması gerekir. Örneğin; etkili bir ekonomi politikası için kaynakların tam olarak kullanılmasını gerçekleştirecek, fiyat istikrarını sağlayacak, milli gelirin büyümesini temin edecek hukuki düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Sürekli olarak gelişen ve değişen ekonomik hayatın ve ekonomik ilişkilerin düzenlenmesi, işletmelerin ve bireylerin meşru ticari faaliyetlerinin ve gelirlerinin güvence altına alınması amacıyla ticaret hukuku, ceza hukuku ve vergi hukuku gibi birbirinden farklı alanları düzenleyen genel kuralların ekonomik bir amaca hizmet etmeleri söz konusudur. Ekonomik hayatın düzenlenmesine ilişkin bu kuralların temel amacı, toplumun ve bireylerin ekonomik faaliyetlerinin korunması suretiyle genel ve ekonomik kamu düzeninin sağlanmasıdır. Dolayısıyla, ekonomi hukuku bir yandan gerçekleştirilmiş dengeleri koruma, diğer yandan da yanına kalarak gelişme ve hareketliliği sağlama gibi bir görevle karşı karşıyadır. Bu çerçevede, işletmelerin yapılanmaları, yönetimleri, temel işlevleri, karar verme yöntemleri, müşteri ilişkileri, piyasa davranışları, diğer işletmelerle ve devlet ile ilişkileri düzenleme alanı olduğu gibi, özelleştirme politikaları, planlama, kamu teşebbüsleri, dış ticaretin denetimi, ekonomik suçlar gibi genel konular da kapsama dahil olmaktadır.

Çağdaş demokratik devletlerin temel hedefleri, halkın ekonomik ve sosyal refahını yükseltmek amacıyla makro ekonomik istikrarı sağlamak, yüksek istihdam düzeyine ulaşmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek, fırsat eşitliğini sağlamak, yeniliği ve girişimciliği desteklemek, çevre, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında yüksek kalite standartlarına ulaşmak için politikalar geliştirmektedir. Söz konusu kamusal politika amaçlarına ulaşmak için hukuki düzenleme yapmak önemli araçlardan birisidir. İşte yapılan bu düzenlemelerden birisi de ekonomik suçlar açısından ceza yasalarında ya da yan ceza yasalarında yapılan düzenlemelerdir.

Ekonomik suçlar aslında bir ayağı ile ekonomi hukukunun, bir ayapı ile de ceza hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak bu suçların ekonomi hukukunun bir alt dalı ya da bileşeni olduğunun söylenmesinde sakınca yoktur.

Ekonomi hukuku geniş anlamda, ister devlet ister özel teşebbüs isterse her ikisinin birlikte faaliyetinden doğmuş olsun, ekonomik gelişme ve organizasyonu düzenleyen hukuk dalıdır. Bir başka deyişle ekonomi hukuku, ekonomiye yön veren üretim, tüketim, bölüşüm ve planlamayı gözeten yasaların bir bütünü olup, bu yasalarla ekonomi hukuksal açıdan idare edilmektedir. Bunun bir ekonomik koordinasyonun hukuku olarak tanımlanması da mümkündür; düzen ancak görev sahibi çeşitli elemanların düzen içinde işlemesi, çalışması ve bunu birbirleri ile uyum içinde yapması ile sağlanabilir hatta varsayılabilir. Kısaca ülke ekonomisinin idaresini genel olarak kurala bağlayan hukuk dalı, ekonomi hukukudur.

Buna göre, ekonomik yaşamın bütün yönleri ile düzenlenmesi ekonomi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan bilişim suçlarının bazıları yukarıda değinildiği gibi birer ekonomik suç tipi oldukları, bazıları da suçun işlenmesinde araç olarak kullanılmalarına rağmen ekonomik çıkar elde edilmek amacıyla işlenen suçlarda kullanılmaları nedeniyle, geniş anlamda ekonomi hukukunun bir parçasıdır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir