Bilişim Suçu Failleri

Ankebut Group International


Bilişim Suçu Faillerinin Genel Özellikleri

Bazı yazarlarca bilişim suçları işlenebilmesi için yeterli düzeyde bilgi birikiminin bulunması gerektiği bu nedenle bu suçların ‘‘beyaz yaka suçları’’ içerisinde değerlendirilmesinin gerektiğini belirtirken, bazı yazarlar tarafından ise bugün için böyle bir gerekliliğinin bulunmadığı bunun ayırt edici bir özellik olmadığı ifade edilmektedir.

Bilişim sektörünün bugün geldiği aşamada özellikle kentsel nüfusta bilgisayar kullanımı çok yaygınlaşmıştır, bu nedenle iş yaşamının da gerekliliği olarak temel düzeyde de olsa bilgisayar kullanımı bilgisi bireyler tarafından yaygın şekilde edinilmiştir. Ancak söz konusu durum basit ve korumasız bir sistem de olsa bir bilişim sisteminin içine sızılarak veri elde edilmesi olduğundan temel düzeyin üzerinde bir bilgi birikiminin gerekliliği ortadadır. İçine sızılması istenilen sistem özellikle bankalar, bilimsel kurumlar ya da kamu kurumları gibi yüksek düzeyde güvenlik koruması olan yerler olduğunda fail için gerekli olan bilgi seviyesini en üst seviyelere çıkmaktadır.

Ancak yine de bilgisayarın ilk ortaya çıktığı zamanlardaki yalnızca bilgisayar uzmanlarının bu makinelere ulaşabildiği dönemlere nazaran böyle bir suçu işlemeyi düşünen ve gerekli donanıma sahiop olan herkes özellikle de internetteki açıklayıcı bilgiler ve yardımcı yazılımlar sayesinde yeterli bilgi düzeyine ulaşmakla bu suçu işleyebilecektir.

Ayrıca kişisel bilgisayarların gelişiminde önce, bu suçların failleri daha çok bilişim sisteminin ait olduğu kurum çalışanlarından meydana gelirken bugün için bu suçun faillerinin daha çok bilişim sistemlerine dışarıdan erişen kişilerin olduğu ifade edilmektedir.

Bilişim suçları ve olaylarını işleyen failler genel olarak ileri düzeyde bilgisayar kullanıcıları olup bu alanda geniş bir bilgiye sahiptirler ve ilgi alanlarına göre farklı özellikler göstermektedirler. Bu özelliklerin en dikkati çekenleri, meraklı olmak, detaylarla ilgilenmek, kendi meslek ve tutkularıyla ilgili problem veya sıkıntılı konuları çözmek, sezgiye dayalı düşünmeye yönelmek, zor konularda kendilerine özgü çözümler üretmektir.

Bilişim sistemleri, daha önce hiçbir suç işleme yönteminde olmadığı şekilde faillere suçu işlerken ve işledikten sonra kimliklerini gizleme olanağı sunmaktadır. Bu da faillere, bireylerin ve şirketlerin bilişim sistemlerinde bulundurdukları özellikle kişisel verilerine erişim ve gizli alanlarına izinsiz girme ve orada kalma olanağı sağlamaktadır. Zira ‘‘bilişim suçlarının delilleri, fiziksel ya da insani değildir; fakat eğer olabilirse, elektronik itkilerden ve programlama kodlarından biraz daha fazlasıdır’’. Bu faillere çok daha rahat hareket olanağı sağlanmaktadır.

Bilişim suçlarıyla ilgili yapılan kriminolojik çalışmalar, faillerin çoğunlukla genç, iyi eğitimli, teknik yeteneğe sahip ve girişken olduklarını ortaya koymaktadır.

Ayrıca günümüzde genel olarak tüm suçluların, bilgisayar kullanmaksızın çok az sayıda suç işledikleri ifade edilmektedir.

Bilişim Suçlarının Ekonomik Suçlar ile İlişkisi

Bilişim suçları ilk ortaya çıktığı yıllarda failler genellikle ekonomik çıkar elde etmek amacı gütmeden sistemin ve verilerin güvenliği aleyhine eylemlerde bulunmakta ve bu yolla adeta kendilerini kanıtlamaktaydılar. Ancak 60’lı ve 70’li yıllara denk gelen bu ilk zamanlarda dahi telefon hatlarını ücretsiz kullanmak ya da telefonları haksız olarak başkalarına kullandırtarak gelir elde etmek gibi eylemler gerçekleştirilmekteydi. Bu da bize, bilişim suçlarının ilk ortaya çıktığı yıllardan beri haksız ekonomik çıkar sağlamak için kullanıldıklarını ve en azından bu potansiyeli içlerinde barındırdıklarını göstermektedir. Günümüzde bilişim teknolojilerinde gelinen aşama ve gündelik hayatın her alanına bu teknolojinin girmesi nedeniyle sayısız biçim ve yöntemle bilişim suçu olarak nitelenebilecek, en azından bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı, suçların işlendiği ve pek çok hukuka aykırı eylemin suç normu olarak ceza yasalarında yer aldığı görülmektedir. Ancak bu suçların tamamının haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla işlendiği söylenemez; örneğin sistemin veya verilerin güvenliği aleyhine işlenen suçların çoğunluğu (ayrıksı durumlar hariç), bu tür bir amaç güdülmeksiniz işlenmektedir. Buna karşılık özellikle ‘‘bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları’’ ile ‘’FSEK’de yer alan bilişim suçları’’ daima haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla işlenmektedir. Ayrıca kişisel verilerin ele geçirilmesi ya da bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi gibi suçların da şantaj gibi yollarla haksız ekonomik çıkar elde etmek için işlenmesi mümkün olduğu gibi, failin ekonomik bir çıkarı söz konusu olmaksızın, mağdura ekonomik zarar verilmek için işlenmesi de mümkündür. Dolayısıyla bilişim suçlarının pek çok türü ekonomik suçlar ile yakından ilgilidir veya bir tür ekonomik suçtur. Buna göre bilişim suçlarının ekonomik suçlarla olan ilişkisinin de ortaya konulması gerekir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir