ANKEBUT GROUP INTERNATIONAL - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞMESİ

Ankebut Group International


Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Terörizmin Üzerinde Etkileri

İnternet
İnternet, birbirine bağlı bilgisayarların oluşturdukları sanal alandır.

20. yüzyılda insanlık, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında büyük başarılar elde etmiş ve günlük yaşamına uygulamıştır. İnsanların daha iyi şartlarda, daha rahat ve daha uzun yaşamasına yönelik olan bu bilimsel ilerlemeler, teknolojik gelişmeler ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler 21. yüzyılda da artarak devam etmektedir.

Teknoloji alanındaki bu gelişmelerin insan yaşantısına etkileri ele alındığında özellikle elektronik araçların ve bilişim sistemlerinin hemen her alanda çok önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Ancak günümüz modern toplumun günlük yaşamında teknolojinin etkisinin en yoğun hissedildiği alanlar ulaşım, haberleşme ve finans sektörleridir.

Teknolojideki ilerlemenin insan yaşantısını olumlu yönde etkileyen gelişmelerin yanında,  bazı olumsuz etkilerinin de bulunduğu görülmektedir. Gerçekten 20. yüzyıl içinde birisinde nükleer silahların da kullanıldığı iki dünya savaşının, birçok bölgesel savaşın ve çok sayıda yerel çatışmaların yer alması silah teknolojisinde büyük gelişmelere yol açmış,  hatta bu alandaki gelişmeler söz konusu savaşları tetiklemiştir. Nitekim ABD ve İngiltere’nin başı çektiği ülkeler tarafından Irak’a karşı girişilen iki çöl harekatında ve son olarak Irak ve Afganistan işgallerinde silahların teknolojik evrimi ve teknolojinin kötüye kullanımı son derece açık bir biçimde hem de teknolojinin nimetlerinden faydalanan medya tarafından canlı yayınla tüm dünyaya gösterilmiştir. Üstelik bu silahlar ve ekipmanlar tamamıyla bilişim sistemleriyle entegre olmuş ve başarıları bu entegrasyona bağlı olan araçlardır.

Söz konusu bu gelişmeler, hassas siyasi dengelere dayalı dünya konjonktürü açısından halen devam etmektedir. Özellikle bilimin ve teknolojinin geldiği önemli bir aşama ve kötü kullanım örneği olan nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar nedeniyle ve bahanesiyle orta doğunun içine sürüklendiği kaos ortamı hem bu duruma çok güzel bir örnek oluşturmakta hem de yakın çevrede bulunan toplumlar olarak bizleri çok yakından ilgilendirmektedir.

Olumlu ya da olumsuz, bilimdeki ve bunun bir yansıması olan bilişim teknolojisindeki gelişmeler insanlığa birçok alanda yeni olanaklar ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bu olanaklardan ve kolaylıklardan normal yaşantısını sürdüren insanlar kadar yasadışı faaliyetler içinde olanlar, suç işleyenler ve toplum düzenine karşı çıkanlarda yararlanabilmekte ve toplum düzenine aykırı ya da bu düzeni bozmaya yönelik eylemlerini bu olanak ve kolaylıklardan yararlanarak devam ettirmektedirler.

Bu konuda araştırmalar yapan bilim insanları da yukarıda anılan teknolojik gelişmelerin terör olgusunun 20. yüzyıldaki gelişimine önemli bir katkısının olduğuna işaret etmektedirler. Bu yüzyılda özellikle saydam, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı ve hukuk devleti ilkesiyle yönetilen demokrasilerin terör eylemlerinden daha çok etkilendiği belirtilirken; gelişen teknolojinin, haberleşmenin ve çağdaş ulaşım araçlarının şiddete yönelen kişilere araç ve olanak sağladığı, onların da bu durumu kötüye kullanarak şiddet eylemlerini daha kolay gerçekleştirdikleri ifade edilmektedir.

Uluslararası toplumun teknolojiye olan bağımlılığı gittikçe artmakta, teröristlerin ortaya koyduğu bu tehdidin yapısal dinamiklerinde çok yönlü değişimler söz konusu olmakta ve buna bağlı olarak hava, deniz, kara ulaşım hatları, hastaneler, enerji üretim ve dağıtım hatları, iletişim ve bilgi merkezlerinin terör eylemlerinde daha açık ve korumasız hedefler haline geldiği görülmekte, bu da önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası terör örgütlerinin bilgi harbini bir araç olarak kullanması hakkında, yeni terörizmin yıkıcı özelliğinin geçmişte, biyolojik ve kimyasal silahlarla gerçekleştirilenlerden daha etkin boyutlarda yıkımlara neden olacağı öne sürmektedir.

Bilimsel ilerlemenin sonuçlarının uygulamaya konulmasıyla elde edilenlere teknoloji denilmektedir. Teknolojik ilerlemeler birden fazla alanda eş zamanlı ya da birbirini takip eden şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu gelişmelerden terörizm olgusuna en çok etkide bulunanları ise ulaştırma araçları, silahlar, bireysel haberleşme araçları, kitle iletişim araçları ve bilişim sistemlerindeki gelişmeler olarak ifade edilebilir. Diğer yazılarımızda kısaca ayrı başlıklar halinde bu kavramlar ele alınacak, kitle iletişim araçları ve bilişim sistemleri ise gösterdikleri önem nedeniyle ayrı bir bölüm halinde incelenecektir.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İçerik Editörü (SEO) Uzmanı:
Eren CİN

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir