İNTERNETİN TERÖRİZME ETKİSİ 2. BÖLÜM

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ –ÖZELLİKLE İNTERNETİN- TERÖRİZME ETKİSİ 2. BÖLÜM

Konuya daha geniş açıdan yaklaşan ve her yönüyle terörizm olgunu inceleyen bir çalışmada ise terörizm şu şekilde tanımlanmıştır: “Terörizm meşru olmayan alt devlet aktörleri tarafından belirli politik amaçların gerçekleştirilmesi için sistematik biçimde kullanılabilir, bu amaçlar ilgili gruba göre farklılıklar gösterir. Terörizm, psikolojik bir taktik olup silahsız kurbanlar ya da mülke yönelik saldırılarında herhangi bir ayrım gözetmeksizin hedef aldığı toplumsal yapıya, fiili bir biçimde veya korku salarak o anki kitleden daha geniş bir kitle üzerinde korku yaymayı hedefler. Bu şekilde genel bir korku yayma ve bozulma sonucunda hedef kitlenin politik düşüncelerini ilgili grubun menfaatine değiştirmeye çalıştığından politik bir iletişim yolu olarak da algılanabilir. İletişimsel fonksiyonun ekin bir biçimde yerine getirilebilmesi için terörizm eylemlerinin mümkün olduğunca geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekir ve eylemcileri eylemi üstlenir. Terörizm eylemcilerin kendi ana vatanları dışında eylem yapmaları; eylemci grubun ülkesindeki yabancıları hedef aldığında ya da yabancı bir devletin politikalarını değiştirmek istemesi durumlarında uluslararası boyut kazanır”.

Bu kavram üzerinde siyaset, sosyoloji, ceza hukuku ve kriminoloji bilimleri açısından yapılan çalışmalar, terörizmin oluşmasına katkıda bulunan sosyal-ekonomik nedenleri gösterdiği kadar terörün toplumsal ortamda gelişmesine ve toplumsal etkilerinin yoğunlaşmasına katkıda bulunan nedenlerin varlığına da işaret etmektedir.

Terörist eylemlerin genellikle iki farklı amaçla gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunlardan birisi terörist eylemin uygulandığı ülkede geçerli olan rejimin yıkılmasını, diğeri ise terör yöntemi kullanılarak hükümetin belli konularda uygulamakta olduğu politikaları değiştirmesini sağlamaktadır. Terörizmin bu iki amacına ulaşılmak istenirken teröristler tarafından iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerin “doğrudan uygulama” ve “dolaylı uygulama” olarak kavramlaştırılması mümkündür. Terörün doğrudan uygulanmasında ülkede bulunan rejime ve bu rejimin uygulayıcılarına/temsilcilerine karşı doğrudan terör eylemine girişilirken, terörün dolaylı uygulanmasında bomba koymak, cinayet işlemek gibi eylemler suretiyle halk arasında panik ve güvensizlik oluşturularak hedeflenen amaç elde edilmeye çalışılmaktadır. Ancak görüldüğü üzere terör eylemlerinin nihai amacı politik hedeflere ulaşmaktır.

Gerçekten terörizm açısından siyasi şiddet kullanımının toplumsal ortamda süreklilik kazanmasının ve etkinlik sağlanmasının ancak kolaylık sağlayıcı bazı unsurların buna yardımcı olması ile mümkün olduğu görülmektedir. Bu yardımcı unsurların neler olabileceği düşünüldüğünde akla öncelikle çağdaş teknolojinin sağladığı olanaklar ve kolaylıklar, buna bağlı olarak da kitle iletişim araçlarının terörizme ve teröristlere istemeden de olsa sağlamış olduğu yeni iletişim, kaynak sağlama ve propaganda araçları gelmektedir. Özellikle internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın ortaya çıkması ile bu durum daha dikkati çeker bir hal almıştır.

Çalışmamızın bu bölümünde, son elli yıllık dönemde baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojinin, kitle iletişim araçlarının ve özellikle internetin terörizm üzerindeki etkilerine yönelik bazı belirlemelerde bulunacak ve ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Konu yukarıda açıklanan sosyal medya, aşağıda açıklanan bilişim suçlarının uluslararası boyutu, internetin düzenlenmesi ve özellikle erişim engellerinin bu tür eylemlere karşı alınması ya da bunların gerekçe gösterilmesi nedeniyle son derece önemlidir ve bu nedenle ayrı bir başlık halinde inceleme konusu yapılmaktadır.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İçerik Editörü (SEO) Uzmanı:
Eren CİN

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir