Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Adli Yardımlaşma

Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi Kapsamında Adli Yardımlaşma

bilisim-sucu

Önceden de belirtildiği üzere, internet ve diğer bilgisayar ağları aracılığıyla işlenen suçlara yönelik ilk uluslararası sözleşme olan Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 22.4.2014 tarihinde 6533 sayılı “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile Türkiye tarafından onaylanarak, 2.5.2014 tarihinde 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerek açıkça iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.

Sözleşme, siber suçlar alanındaki adli yardımlaşma konusunda kapsamlı hükümler içermekte olup önemine binaen bu hükümler ve getirdiği yeniliklere aşağıda kısaca değinilmiştir.

Adli Yardımlaşma ile İlgili Sözleşme Maddeleri

Madde 23 – Adli Yardımlaşma.

Sözleşmenin 23. maddesi, taraf devletlere bilgisayar sistemlerine veya verilerine ilişkin ceza soruşturma veya kovuşturmalarında iş birliği yapma yükümlülüğü getirmektedir.

Siber Terör Nedir?

Madde 25- Adli yardımlaşmaya ilişkin genel ilkeler.

Sözleşmenin 25. maddesinde; taleplerin öncelikle talep edilen tarafın mevzuatına göre yerine getirileceği, talep edilen tarafın Sözleşmenin 2 ile 11. maddeleri arasında sayılan suçların kendi mevzuatı gereğince yalnızca mali suç olması nedeniyle adli yardımlaşma talebini reddedemeyeceği belirtilmiştir.

Madde 26 – Anında iletilen bilgiler.

Sözleşmenin 26. maddesi ile taraf devletlerin adli makamlarının kendi yürüttükleri soruşturmalar sırasında elde ettikleri bilgilerin diğer bir devlette bu sözleşme gereğince soruşturma başlatmaya yarayacağının anlaşılması halinde bu bilgileri doğrudan o devlete iletebileceği belirtilmiştir.

Madde 27 – Uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunmadığı durumlarda gelen adli yardımlaşma taleplerine ilişkin usuller.

 

Sözleşmenin 27. maddesinde taraflar arasında bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmaması taleplerine ilişkin usuller.

Sözleşmenin 27. maddesinde taraflar arasında bir adli yardımlaşma anlaşması bulunup bulunmamasına göre ikili ayrıma gidilmiştir.

Böyle bir anlaşma olmaması durumunda taraflar arasında bu maddenin 2 ila 10. paragrafları arasında yer alan adli yardımlaşmaya ait usul hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir. Taraflar arasında bir adli yardımlaşma antlaşması olması halinde ise 27. maddede yer alan  usul hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir. Taraflar arasında bir adli yardımlaşma antlaşması olması halinde ise 27. maddede yer alan usul hükümlerinin taraflar arasında geçerli olabilmesi için bunu açıkça kabul etmeleri gerekmektedir. Örneğin Türkiye ile ABD arasında karşılıklı adli yardımlaşma antlaşması vardır. Buna rağmen (Türkiye bu sözleşmeyi imzaladığında) iki taraf bu konuda mutabakata varırsa bilişim suçları alanındaki adli yardımlaşma usulünde söz konusu ikili antlaşma hükümleri yerine bu sözleşmenin 27. maddesinde yer alan hükümlerin geçerli olması kararlaştırılabilir.

27. maddenin 2 ila 10. paragraflarında; talebe konu olan suçun talep edilen tarafça siyasi suç veya kamu düzenine veya egemenliğine aykırı görülmesi durumunda anılan tarafın talebi reddedilebileceği hükümleri yer almaktadır. Diğer yandan, anılan paragraflarda ayrıca acil durumlarda tarafların adli makamlarının doğrudan yazışabilecekleri, böyle bir durumda talebin bir nüshasının ayrıca yetkili merkezi makama iletilmesi gerektiği, taleplerin veya sair yazışmaların Interpol aracılığıyla ile de gönderilip alınabileceği belirtilmiştir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir