Bilişim Suçlarının Tek Başlık Altında Düzenlenmesi

ankebut-group-international

www.ankebutbilisim.com


bilisim-suclariBu yöntemlerden ilki bilişim suçları düzenlenmesi sonucunda suçla korunan hukuksal değerinin gözetilmemesidir. Bu yöntemin doğru olduğunu ileri sürenler, Bilişim suçlarının bir bütün halinde düzenlenmesinin gerektiğini savunmaktadırlar. Buna göre; gelişen teknoloji ile birlikte her gün yeni ihlal türlerinin çıkması Bilişim suçlarıyla mücadele edebilmek için sürekli olarak yasaların güncellenmesini gerektirmekte, bu kuralların bir bütün halinde bir arada düzenlenmesi, dağınıklığı önleme ve uygulama kolaylığının yanı sıra, gereklilik gösterdiğinde yasayı değiştirmek için de elverişli bir düzenleme yöntemi olmaktadır.

Bu tür düzenleme yöntemini benimseyen ülkelere örnek olarak Fransa, Lüksemburg, Portekiz ve 765 sayılı TCK zamanında Türkiye gösterilebilir.

Bilişim Suçlarının Korudukları Hukuksal Değer Esas Alınarak Düzenlenmesi

Bu konudaki ikinci yöntem ise bilişim suçları düzenlenirken suçla korunan hukuksal değerin gözetilmesidir. Bu yöntemi savunan yazarlarca; günümüzde modern ceza hukukunun yegane ödevinin hukuksal değerinin korunması olduğu ve hukuksal değerlerin korunmasına hizmet etmeyen Ceza normlarının meşru olarak kabul edilmeyeceği belirtilmektedir.

bilisim-suclari
Bilişim suçları konusunda bir çok ülke yasal anlamda düzenlemeler yapmıştır.

Hukuksal değerlerin korunması öğretisi suç politikası açısından bir eylemi suç haline getirmek ve suç olmaktan çıkarmak açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. “Günümüz ceza hukuku öğretisinde giderek yaygınlaşan ve üzerinde görüş birliğine varılan anlayış, ceza hukukunun anlam ve amacının hukuksal değerlerin korunmasında oluştuğudur

Modern ceza hukukunda hukuksal değerlerin korunması öğretisi, yasa koyucu ya hem “suç olmaktan çıkarma türü bakımından” hem de “suç haline getirmek bakımından” yükümlülükler yükleyen iki farklı işlev yüklenmiştir. Yeni ihlal şekilleri olan bilişim suçlarının ceza yasalarında yeni suç tipleri olarak düzenlemelerinde de bu öğreti önemli bir işlev yüklemektedir. Çünkü teknoloji alanındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak bilişim suçları adıyla yeni suç tiplerinin ortaya çıkması ilgili hukuksal değerlerin korunması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır.

Bu öğretinin Bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelere yansıması ise iki yönde olmaktadır. Bunlardan ilki bu suç tipleri oluşturulurken hangi hukuksal diğerini korunmasının amaçlandığını bu öğreti sayesinde açıklanacak olması ve yasa maddesinin buna göre düzenlenmesidir. Buna bağlı olarak ikincisi ise öğretinin mevcut mevzuata yansıması, suçla korunan hukuksal değere göre suç tiplerinin sınırlayan ceza yasalarında bu yeni maddenin nerede yer alacağını belirlenmesidir.

bilisim-suclariBilişim suçlarının düzenlenmesinde suçla korunan hukuksal değer öğretisine göre düzenleme yapılmasının gerekli ve uygun olduğu görüşünü savunanlara göre; bilişim suçları sanal alana özgü yepyeni suçlar olmayıp, ceza yasalarında bulunan suçlardan bazılarının yeni ihlal modelleri veya biçimidir. Bu suçlar gerçek dışı, yaşanandan farklı boyutlarda olmayıp, yaşadığımız dünyada işlenmektedir. Sanal alanda gerçekleşen bazı ihlallerin klasik suç tipleri ile karşılanamaması bu suç tiplerinde bir özgürlük bulunmasından kaynaklanmamakta, bu durum yalnızca geleneksel suçların korudukları hukuksal değerin yeni ihlal model veya biçimlerinin ortaya çıkmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca suçla korunan hukuksal değer göz önüne alınmadan tek bir sıra içinde suç tiplerinin düzenlenmesi daha sonra bu suç tiplerinin gerçekleşen eylemlere uygulanması sırasında elimi suç tipine uygunluğu açısından yorum yapılması gerektiğinde güçlük yaratmakta ve ceza yasasının bütünlüğünü ve sistematiğini bozmak gibi sakıncaları beraberinde getirmektedir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir