Uluslararası Bilişim Suçları

ankebut-group-international

Ankebut Group International


İngiltere’de 1978 tarihli ‘’Çocukların Korunması Kanunu’nda ‘’ yer alan ‘’fotoğraf’’ tanıtımı, 1994 tarihli ‘’Ceza Adaleti ve Kamu Düzeni Kanunu’’ ile sanal alanda sayısal formda veri halinde bulunan resimleri de kapsayacak şekilde değiştirilmiş, böylelikle internette veri halinde bulunan çocuk pornografisi resimleri ve bunların montajla yapılmış şekillerini bulundurmak suç haline getirilmiştir.

Fransız Hukukunda Bilişim Suçları

bilisim-sucu

Fransa’da 1.3.1993 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Ceza Kanunu ile bilişim alanına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve yeni suç tipleri oluşturulmuştur. Buna göre YFCK’nın 226-16 ile 226-24 maddelerinde bilişim sistemleri aracılığıyla kişilik haklarına yapılan saldırılar düzenlemiştir. YFCK’nın 277-3. maddesiyle küçüklerin resminin pornografik amaçla kullanılması, 227-24. maddesiyle ise küçükler tarafından erişilebilecek şiddet ya da pornografi içeren mesaj yayınlanması suç haline gelmiştir.

Aynı yasanın 323-1 ile 323-4. maddeleri arasında ise 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nun düzenlenmesine de örnek oluşturan “Bilgileri Otomatik İşleme Tabi Tutan Sistemlere Karşı Saldırılar” başlığı altında, YFCK’nın 323-1. maddesinde bilişim sistemine tamamen veya kısmen hukuka aykırı şekilde erişim düzenlenmekte, bu erişim sonucu sistemde bulunan verilerin silinmesi, değiştirilmesi ya da sistemin işlevinin değiştirilmesi ağırlatıcı neden olarak ön görülmektedir. YFCK’nın 323-2. maddesinde bilişim sisteminin işletilmesinin engellenmesi ya da tahrif edilmesi suç tipi olarak düzenlenmektedir. YFCK’nın 323-3. maddesinde ise bilişim sistemi aracılığıyla işlenen dolandırıcılık eylemleri yaptırım altına alınmaktadır. Aynı bölümün son maddesi olan 323-4. maddesinde ise bu suçların örgütlü biçimde işlenmesine uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektedir.

Fransa’da YFCK’nın ile getirilen bu düzenlemelerin dışında, 1996 tarihinden itibaren internetin düzenlenmesiyle ilgili olarak yürütülen çalışmalar ve hazırlanan raporlar neticesinde 1.8.2000 tarihli ve 2000-179 sayılı yasayla, iletişim özgürlüğünü düzenleyen 30.09.1986 tarihli ve 86-1067 sayılı yasada değişiklik yapılarak “Link Üzerinde Özel Haberleşme Dışındaki İletişim Servisleriyle İlgili Maddeler” eklenmiş ve Fransa’da internet kişilerinin ceza hukuku açısından sorumlulukları düzenlenmiştir.

uluslararasi-bilisim-sucu

İtalyan Hukukunda Bilişim Suçları

Bu ülkede bilişim suçları İtalyan Ceza Kanunu’nda ve Ceza Usul Kanunu’nda değişiklik yapan 23.12.1993 tarih ve 547 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. İCK’nın çeşitli maddelerine yapılan eklerle bilişim alanında gerçekleştirilen pek çok eylem türü suç haline getirilmiştir. Bunlara da örnek olarak ise aşağıdaki maddeler gösterilebilir:

  • İCK m.392 yapılan ek ile bilgisayar yazılımlarını tamamen veya kısmen tahrip etmek, değiştirmek, silmek veya bilişim sisteminin işlenmesini engellemek suç haline getirilmiştir. Böylece İtalyan Hukukuna “teknolojik cebir, şiddet kullanımı” kavramı sokulmuştur.
  • Bu kanunun 420/2. maddesinde yapılan değişiklikle yeni bir suç tipi getirilmiştir. Buna göre kamu yararı için çalışan bilişim sistemlerinin çalışmasını engellemesi suç olarak düzenlenmiştir.
  • İCK m. 491 bis maddesiyle ise bilişim belgelerinde yapılan sahtecilik eylemleri suç haline getirilmiştir. Aynı yasa maddesinde ise bilişim belgesi, “ispat etkisi olan veri veya bilgileri ya da bunlara özel olarak oluşturmaya yönelik programları içeren kayıt” olarak tanımlanmıştır.
One Comment
Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir