Diğer Ülkeler Hukuklarında Bilişim Suçları

ankebut-group-international

Ankebut Group International


Bilişim suçları düzenlenmesi yönünden yukarıda aktarılan bazı önemli hukuk sistemlerine ilişkin örneklerin dışında daha pek çok ülkede de bu konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, bilişim suçları konusuna ilişkin düzenlemeler, ya gelişmiş ülkeler mevzuatlarında yer almakta ya da “gelişmekte olan ülkeler” olarak nitelendirilen; bilişim alanında ve elektronik teknolojisinde yatırımları olan ve bilişim sistemlerinin kullanımının yaygın olduğu ülkeler mevzuatlarında görülmektedir. Bu ülkelerden mevzuatında önemli düzenlemeleri barındıran bir kaçına ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

İnternet

Avusturya Ceza Kanunu’nun 126a paragrafında verilere zarar verilmesi suçu, 148a paragrafında bilişim sisteminin kullanılmasıyla işlenen dolandırıcılık suçu düzenlenmektedir. Aynı kanunun ispat araçlarında sahtecilik suçunun düzenlendiği 293. paragrafında ve ispat araçlarının kovuşturma organlarına verilmesinden kaçınma, bunlara zarar verme ve bunları gizleme suçunun düzenlendiği 295. paragrafında bilişim sistemleriyle bu suçların işlenebileceği de düzenlenmiştir.

Danimarka Ceza Kanunu’nun 235/1. ve 2. paragraflarında ise çocuk pornografisine ilişkin düzenleme yapılarak bu tür materyallerin bulundurulması, üretilmesi, yayılması ya da çoğaltılması suç haline getirilmiştir. Aynı kanunun 263/2. paragrafında bilişim sistemlerine yetkisiz erişim suçu, 279a paragrafında bilişim sistemi aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçu, 291 vd. ise bilişim sistemlerine yönelik mala zarar verme suçu düzenlenmiştir.

İsveç Ceza Kanunu’nun 4. babının 9c paragrafında bilişim sistemine yetkisiz erişim ve verilerin değiştirilmesi, yok edilmesi suçları, 10. paragrafında bu eylemlere teşebbüs hali düzenlenmiştir. Bu kanunun 9. babının 1/2. paragrafında bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçuna yer verilmiştir; 16. babın 10a ile 12. paragraflarında ise çocuk pornografisine ilişkin suçların bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi eylemleri düzenlenmiştir.

Rusya Federasyonunun Ceza Kanunu’nun 242. maddesinde çocuk – yetişkin ayrımı yapmadan her türlü pornografik ürünün üretiminin ve dağıtımın yapılması eylemleri, bunların bilişim sistemleri ile yapılması da belirtilerek, suç olarak düzenlenmiştir. Aynı kanunun 272. maddesinde verilere ve yazılımlara hukuka aykırı etkide bulunma, 273. maddesinde bu veri ve yazılımlara zarar verecek yazılımların üretilmesi ve yayınlanması cezalandırılmış ve 274. maddesinde ise bilişim sistemine ilişkin kuralların ihlali suç olarak düzenlenmiştir.

Japonya’da 22.6.1987 tarihli “Ceza Hukuku Alanında Bazı Hükümlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile ceza kanununa bilişim suçları da dahili edilmiştir. Bunlardan özellikle Japon Ceza Kanunu’nun 246. maddesinde düzenlenen bilgisayar dolandırıcılığı suçu, Alman Ceza Kanunu’nun ilgili 263a paragrafıyla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Japonya’da 13.2.2000 tarihinde yürürlüğe giren “İnternete Haksız Girmenin Yasaklanması Hakkında Kanun” ile ceza hukuku alanında önemli düzenlemeler getirilmiştir. Japonya’da yapılan bu değişikliğin en önemli özelliği, Japon yasa koyucusunun Almanya’da olduğu gibi “suçla korunan hukuksal değeri” dikkate alarak yasal düzenlemeyi yapmasıdır.

İrlanda’da bilişim suçları için özel bir düzenleme yapılmamış, çıkarılan çeşitli yasaların içinde söz konusu suç tipleri işlenmiştir. Bu yasalara örnek olarak; 1991 tarihli iletişim kitabı ve bilişim sistemlerine yetkisiz giriş ve verilere zarar verme eylemleri doğrudan birer suç tipi olarak düzenlenmişlerdir.

One Comment
Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir